Löytyykö energiajärjestelmän kriisiin ratkaisuja yhteiskehittämällä?

Nykyinen eurooppalainen energiamarkkinakriisi on nostanut aivan uudella tavalla esille energianiukkuuden. Yhteiskehittämisen avulla voimme varmistaa, että tulevaisuuden alueelliset energiaverkostot ovat viisaampia, älykkäämpiä ja vähäpäästöisiä, mutta myös paremmin valmistautuneita tulevaisuuden shokkeihin. Kaupunkien, asukkaiden ja energiajärjestelmätoimijoiden yhteistyö on välttämätöntä. Energiajärjestelmässämme on nähtävissä tänä päivänä voimakas murros kohti hiilineutraaliuutta niin sähkön- kuin lämmöntuotannon osalta. Murros vaikuttaa paitsi energiantuotantoon myös […]

Nykyinen eurooppalainen energiamarkkinakriisi on nostanut aivan uudella tavalla esille energianiukkuuden. Yhteiskehittämisen avulla voimme varmistaa, että tulevaisuuden alueelliset energiaverkostot ovat viisaampia, älykkäämpiä ja vähäpäästöisiä, mutta myös paremmin valmistautuneita tulevaisuuden shokkeihin. Kaupunkien, asukkaiden ja energiajärjestelmätoimijoiden yhteistyö on välttämätöntä.

Energiajärjestelmässämme on nähtävissä tänä päivänä voimakas murros kohti hiilineutraaliuutta niin sähkön- kuin lämmöntuotannon osalta. Murros vaikuttaa paitsi energiantuotantoon myös siirtoverkkoihin sekä tapaamme käyttää ja tuottaa itse energiaa. Samalla sähköistyminen tuo uusia mahdollisuuksia päästöttömään liikkumiseen, mutta vaatii investointeja niin kuluttajilta, yksityisiltä toimijoilta kuin myös kaupungeilta. Erilaisia kehityskaaria ja ulottuvuuksia riittää tutkittavaksi ja arvioitavaksi.

Murrosta uuteen hallitsevat keskustelut uusista teknologioista, energiayhteisöistä ja palveluratkaisuista sekä epävarmuus tulevaisuudesta – mikä on jatkossa minun roolini osana yhteiskuntaa nimenomaan energiatuotannon ja -kulutuksen osalta? Tuotanko itse sähköä aurinkopaneeleilla vai ostanko sähkön tuulivoimayhtiöltä? Sijoitanko omaan maalämpöjärjestelmään vai pyrinkö ostopäätökselläni kannustamaan alueellista energiayhtiötä päästöttömän kaukolämmön tuotantoon?  Samoihin kysymyksiin haluaisivat saada vastauksen myös kaupungit, energiayhtiöt ja monet muut energiajärjestelmän toimijat.

 

Tulevaisuuden energiajärjestelmän kehittäminen vaatii yhteistyötä kaikilta toimijoilta – keskiössä on jaetun tulevaisuuskuvan rakentaminen

Kehityspolku kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää on vielä osittain epäselvä, mutta samanaikaisesti kaupunkien on katsottava jo pitkälle tulevaisuuteen omissa alueellisissa kehityshankkeissaan. Tulevaisuuden tarpeet ja ratkaisut pitäisi tunnistaa ja tietää jo tänään, sillä haasteena on teknologinen lukkiutuminen ratkaisuihin, jotka eivät vastaa tulevaisuuden vähähiilisen energiajärjestelmän tarpeita. Erityisen haastavaksi tilanteen tekee moninaistuva toimijakenttä, minkä keskiöön ovat nousseet taloyhtiöiden ja yksittäisten kuluttajien päätökset. Ainoaksi keinoksi löytää optimaalinen ratkaisu on muodostumassa tapa toteuttaa kehitystä yhdessä asukkaiden, kaupungin ja yksityisten toimijoiden kesken ja rakentaa yhteistä tulevaisuuden tahtotilaa ja ymmärrystä keskeisistä käytettävissä olevista keinoista. Esimerkiksi uusia aluekehityshankkeita, mutta myös täydennysrakentamista, suunnitellessa olisi syytä koota toimijat aikaisessa vaiheessa keskustelemaan saman pöydän ääreen ja luomaan ajatusta energiayhteisöstä ja osallistumisen eri rooleista.

Energiajärjestelmän yhteiskehittäminen on mahdollisuus, mutta myös välttämättömyys. Ilman selkeää yhteistyötä ja jaetun tahtotilan rakentamista pahimmassa tilanteessa eri toimijat tahtomattaan edistävät eriäviä päämääriä johtaen kaikkien kannalta huonoon lopputulokseen. Yhteiskehittämisen avulla voidaan tehokkaasti nostaa esille hyväksi havaittuja käytäntöjä ja edesauttaa toimivien ratkaisujen ja toimintamallien laventamista laajemmalle.

Syvälle porattujen maalämpökaivojen, kaupungin tiiviin kaukolämpöverkoston ja kerrostaloasukkaan on kaikkien osattava toimia saumattomassa yhteistyössä ja löydettävä harmoninen kokonaisuus, teknologian tukemana. Ilman selkeää dialogia jo alkuvaiheessa, yhteistyössä tehtyä suunnittelua ja haasteiden ratkaisemista sekä käytönaikaista optimointia emme voi rakentaa hiilineutraalia ja älykästä energiajärjestelmää. Olemassa olevat fyysiset ja rahalliset resurssimme loppuvat kesken ilman selkeää yhteiskehittämisen toimintamallia.

 

Nykyinen energiakriisi on osoittanut tarpeen merkittävälle energiankäytön ja -järjestelmän optimoinnille

Nykyinen energiakriisi on nostanut valitettavan selvästi esille tarpeen varmistaa energiajärjestelmän omavaraisuus ja pyrkiä irti riippuvuuksista, joita emme voi itse hallita. Samanaikaisesti tarve optimoida kaikkea energiakäyttöä ja tuotantoa on noussut esille aivan eri tavalla kuin olemme odottaneet. Nykyiset teknologiset ratkaisut mahdollistavat energian tuotannon yhä lähempänä kulutusta, myös keskellä asuinalueita. Kaikkea emme voi ratkaista vain hajautetuilla ratkaisuilla, vaan myös alueellinen energiajärjestelmä tarvitsee toimiakseen kysynnän, fyysisiä verkostoja ja keskitettyä energiatuotantoa. Kaiken kaikkiaan voimme saavuttaa optimoidun ja joustavan energiajärjestelmän vain yhdistelemällä eri ratkaisujen vahvuuksia ja varmistamalla, että myös loppukäyttäjät ovat mukana osallistumassa niin tuotannossa, kysynnässä kuin kulutuksen optimoinnissakin.

 

Kirjoittaja Eerik Klemetti on kestävän liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen Korkia Consultingista. Projektin asiantuntijat kirjoittavat kuluvan vuoden aikana blogeja kestävän ja älykkään kaupungin yhteiskehittämisestä käynnissä olevaan projektiin liittyen.